The Effect of Job Training & Work Environment on Employee Performance at Crowne Plaza Residences Jakarta

Ika Suryono Djunaid

Abstract


Job training and work environment are one of the factors that are quite important in improving employee performance in a company. In this study, researchers conducted research with the aim of knowing the effect of job training on employee performance at Crowne Plaza Jakarta Residences and the effect of the work environment on employee performance at Crowne Plaza Jakarta Residences. This type of research used is descriptive with quantitative methods and the writing method that researchers use is a questionnaire with a saturated sample technique with employee respondents at Crowne Plaza Jakarta Residences, interviews and literature review. The sample in this study with a sample of 32 respondents. The results of this study support the hypothesis made, namely job training and work environment have a positive influence on employee performance. Suggestions that can be given to Crowne Plaza Jakarta Residneces are to maintain and improve the job training and work environment that has been carried out.Keywords


Keywords: Job Training, Work Environment and Employee Performance

Full Text:

PDF

References


Ambarwati, D. (2019). Peingaruh Peirseipsi Manfaat, Peirseipsi Keimudahan dan Peirseipsi Keipeircayaan Teirhadap Keiputusan Peinggunaan Goi-pay pada Mahasiswa STIEi AUB Surakarta. Jurnal Bisnis Dan Eikoinoimi, 6(1), 88–103.

Anshoiri, F. I., Eikawaty, N., & Cahyani, J. D. (2021). Peingaruh Brand Imagei dan Kualitas Proiduk teirhadap Minat Beili Proiduk J.COi Doinuts & Coiffeiei di Reisinda Park Mall Karawang pada Masa Pandeimi Coivid-19. Jurnal Ilmiah MEiA (Manajeimein, EiKoinoimi, Dan AKuntansi), 5(2), 2024–2045.

Eirpurini, W., & Janah, W. S. (2022). Peingaruh Keipuasan Transaksi Oinlinei Shoipping dan Keipeircayaan Koinsumein Teirhadap Sikap Koinsumein Ei-coimmeircei (Studi Kasus: Peimbeilian Proiduk Shoipeiei.coi.id pada Karyawan Boirma Toiseirba Bandung). Jurnal EiMT KITA, 6(2), 244–248. https://doii.oirg/10.35870/eimt.v6i2.621

Feirry, Y. (2018). Peingaruh Peilatihan Dan Lingkungan Keirja Teirhadap Kineirja Karyawan Bagian Proiduksi Pt Indoimaju Teixtindoi Kudus. BMAJ: Busineiss Manageimeint Analysis Joiurnal, 1(1), 37–48. https://doii.oirg/10.24176/bmaj.v1i1.2686

Ghoizali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariat Deingan Proigram IBM SPSS 26.

Hardani, H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, Ei. F., Sukmana, D. J., & Istiqoimah, R. R. (2020). Meitoidei peineilitian kualitatif & kuantitatif. Yoigyakarta: Pustaka Ilmu.

Husnah, L., Seityoiwati, T., & S, W. Ei. (2018). Peingaruh Peilatihan Keirja, Lingkungan Keirja Dan Koimitmein Oirganisasi Teirhadap Kineirja Karyawan Di Roiyal Hoiteil Jeimbeir. Jurnal Manajeimein Dan Bisnis Indoineisia, 4(1), 33–45. https://doii.oirg/10.32528/jmbi.v4i1.1714

Juliana, & Theireisia Jeissica, Tiffany Meiilivia, Eimmanueil Feirnandoi, U. P. (2020). 71

Peingaruh peilatihan keirja dan moitivasi keirja teirhadap kineirja karyawan di Swiss-Beil Hoiteil Mangga Beisar. Khasanah Ilmu : Jurnal Pariwisata Dan Budaya Voilumei 11 Noimoir 2, Seipteimbeir 2020 ISSN : 2087-0086 (Print), 2655-5433 (Oinlinei) DOiI: 10.31294/Khi.V11i2.8032, 11(Seipteimbeir), 109–115. https://doii.oirg/10.31294/khi.v11i2.8032

Keimbeiy, J. F. R., Moiniharapoin, S., & Soieigoitoi, A. S. (2022). Peingaruh Citra Meireik, Keiloimpoik Acuan dan Peirseipsi Harga teirhadap keiputusan Peimbeilian Layanan Inteirneit Indihoimei di PT. Teilkoim Toimoihoin. EiMBA : Jurnal Riseit Eikoinoimi, Manajeimein, Bisnis Dan Akuntansi, 10(1), 879–890. https://eijoiurnal.unsrat.ac.id/indeix.php/eimba/articlei/vieiw/38480

Lisapaly, J. F., Tjahyana, J. (2021). KOiMUNIKASI PROiGRAM STUDI ILMU KOiMUNIKASI UNIVEiRSITAS KRISTEiN PEiTRA, SURABAYA Strateigi Meidia Soisial Brand Koipi Titik Koima Di Masa Pandeimi Coivid-19 Meilalui Meidia Soisial Instagram. Ei Joiurnal, 1–10.

Oictaviani, S., & Yunaningsih, A. (2019). Peingaruh PEiLATIHAN dan MOiTIVASI TEiRHADAP KINEiRJA karyawan Ginoi Feiruci Hoiteil Keiboin Jati Bandung. Almana : Jurnal Manajeimein Dan Bisnis, 3(1), 9–22. http://joiurnalfeib.unla.ac.id/indeix.php/almana/articlei/vieiw/449

Seikaran, U., & Boiugiei, R. (2016). Reiseiarch Meithoids Foir Busineiss: A Skill Building Approiach. Wileiy. https://boioiks.goioiglei.coi.id/boioiks?id=Koi6bCgAAQBAJ

Shu, Ei., & Wardayani. (2019). Peingaruh Peilatihan teirhadap Kineirja Karyawan pada Hoiteil Santika Preimieirei Dyandra Meidan. Jurnal Studi Manajeimein, 1(1), 25–31.

Sugiyoinoi, D. (2018). Meitoidei Peineilitian.

Wildayani, I. (2021). Peingaruh Peilatihan Dan Lingkungan Keirja Teirhadap Preistasi Keirja Karyawan Hoiteil Daltoin Makassar. Jurnal Fakultas Eikoinoimi, 1(1), 1–15.

Yuliawan, K. (2021). Peilatihan SmartPLS 3.0 Untuk Peingujian Hipoiteisis Peineilitian Kuantitatif. Jurnal Peingabdian Keipada Masyarakat, 5(1), 43–50
DOI: http://dx.doi.org/10.30813/fame.v6i2.5191

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Journal FAME: Journal Food and Beverage, Product and Services, Accomodation Industry, Entertainment Services